OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovo Obaveštenje služi svrsi informisanja lica se čiji podaci o ličnosti obrađuju, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU Uredba 2016/679 („GDPR“).

LICE ODGOVORNO ZA OBRADU PODATAKA I KONTAKT

Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje privredno društvo “Sunčana dolina 2019” doo Beograd-Savski venac u cilju kupoprodaje stambeno poslovnog prostora izgrađenog u okviru projekta “Banovo Brdo Residences”, a u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa sa zainteresovanim kupcima. Ovo znači da je, u skladu sa napred navedenim pozitivnim propisom privredno društvo “Sunčana dolina 2019” doo Beograd-Savski venac, rukovalac odgovoran za obradu vaših ličnih podataka, a radi ugovorne realizacije zajedničkog poslovnog interesa.
Za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti i u vezi ostvarenja vaših prava možete nam se obratiti putem elektronske pošte na našu zvaničnu e-mail adresu: office@banovobrdo.rs ili pisanim putem na adresu našeg sedišta: ul Neznanog junaka br. 7.
Želimo da istaknemo da u pojedinim slučajevima privredno društvo “Sunčana dolina 2019” doo Beograd-Savski venac može biti u poziciji zajedničkog rukovaoca. Primer je zajednička odgovornost sa operaterom društvene mreže. Podatke na društvenim mrežama obrađuju restriktivno operateri istih društvenih mreža, na koju obradu i prikupljanje informacija naše privredno društvo nema uticaja. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim internim pravilima o zaštiti podataka koja su javno objavljena.

KATEGORIJE PODATAKA, OSNOV I VREME ČUVANJA

Vaš interes za kupovinu nepokretnosti iz naše ponude pokazujete stupanjem u kontakt sa nama, a u svrhu zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, na sledeće načine:

Nakon što na jedan od napred navedenih načina pokažete stvarnu i ozbiljnu volju za kupovinom naših nepokretnosti, od vas prikupljamo podatke potrebne u svrhu realizacije ugovornog odnosa, sve u skladu sa napred navedenim pozitivnim propisom, Prilikom obrade Vaših ličnih podataka od Vas prikupljamo samo podatke neophodno potrebne za pripremu, zaključenje i javnobeležničku overu ugovora koji zaključujemo.
Pravni osnov za naše postupanje u svojstvu rukovaoca informacijama – Vašim ličnim podacima, naveden je u članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), a nakon Vaše inicijative i iskazanog interesa za poslovnu saradnju sa nama i Vašeg dobrovoljnog davanja podataka koji će se kasnije obrađivati u navedene svrhe.
U smislu navedenog, pre zaključenja ugovora sa Vama, prvo obrađujemo sledeće identifikacione podatke: Vaše ime, prezime i kontakt podatke (e-mail i broj telefona), radi uspostavljanja kontakta sa Vama, a u vezi sa Vašim iskazanim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba, a kako bismo vam dostavili što kompletniju ponudu, koja će sadržati uslove prodaje i sve neophodne informacije koje smatramo da mogu biti od značaja za vašu odluku o kupovini nepokretnosti.
Ističemo sledeće činjenice od pravne važnosti:

UPITNICI, ANKETE I SLIČNO

Osnov za obradu podataka koje dobrovoljno delite sa nama je Vaš pristanak koji uvek možete povući. Povlačenje deluje za ubuduće i ne utiče na dozvoljenost obrade pre nego što je pristanak povučen. Ako ne postoji drugi osnov za obradu, nakon što povučete pristanak prestajemo da obrađujemo vaše podatke u skladu sa Vašom iskazanom voljom.

KOMERCIJALNE PORUKE

Ukoliko ste se odlučili da Vam šaljemo komercijalne poruke (kao što je „newsletter“) saglasnost je osnov da Vas na taj način kontaktiramo i obaveštavamo o našoj ponudi i ponudi naših povezanih lica, sadašnjim i budućim projektima, promocijama, kao i da vas pozivamo na dešavanja u vezi sa napred navedenim. Želimo da naglasimo da se od ovakve opcije obaveštavanja, u svakom trenutku možete odjaviti klikom na link „odjava“ dostupan u svakoj elektronski generisanoj poruci newsletter-a. Ako ne postoji drugi osnov za obradu, nakon što povučete saglasnost prestaćemo da obrađujemo Vaše podatke.

LEGITIMAN INTERES

U skladu sa navedenim pozitivnim propisima Vaše lične podatke obrađujemo u cilju ostvarenja zajedničkog poslovnog interesa. Takođe, zadržavamo pravo na obradu podataka kada objektivne okolnosti to budu zahtevale, a to može biti u slučaju kao što je zaštita naših sistema, otkrivanje i sprečavanje napada na naš web sajt, prevencija zloupotrebe i prevare, rešavanje problema, odgovor na Vaša pitanja, direktan marketing video nadzor i sličnim situacijama, kada imamo legitiman interes da obrađujemo podatke iz javno dostupnih izvora.

PRAVO NA PRIGOVOR

Naglašavamo Vam da zadržavate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka. Za ostvarivanje prava na prigovor, obratite nam se e-mailom ili poštom na adresu sa početka ovog dokumenta. Ako ne postoji drugi osnov za obradu, nakon što podnesete prigovor prestajemo da obrađujemo vaše podatke, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

VREME ČUVANJA

Vaše podatke čuvamo u elektronskom i štampanom obliku onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunila svrha obrade, kao i u vremenskom roku koji nalažu važeći pozitivni propisi.
Vaše podatke o ličnosti zadržavamo i nakon raskida ugovornog odnosa sa Vama ukoliko su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva u zakonom predviđenim postupcima. U meri u kojoj je to objektivno moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti nakon prestanka ugovornog odnosa sa Vama. Svi predmetni podaci se čuvaju na našem serveru u Republici Srbiji.

PRISTUP PODACIMA

Po prirodi našeg poslovanja koristimo usluge različitih pružalaca usluga na tržištu koji,u skladu sa našim instrukcijama, mogu imati pristup Vašim podacima kao obrađivači.
Vašim podacima mogu pristupiti i naša povezana društva sa kojima nužno delimo informacione sisteme, koja nam pružaju ili kojima pružamo poslovnu i operativnu podršku i sa kojima imamo zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, a to su sledeća privredna društva: “Smart web” doo, “Realpad” sro.
Zadržavamo pravo da Vaše podatke prosledimo nadležnim organima i institucijama po njihovom nalogu ukoliko to bude bilo potrebno za ispunjenje naših zakonom predviđenih obaveza, ili u slučaju zaštite naša prava.
Vaše podatke možemo podeliti sa trećim licima u slučaju reorganizacije, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom našeg privrednog društva ili naše imovine (uključujući izvršenje hipoteke, postupanje u stečajnom ili sličnom postupku).

PRENOS PODATAKA IZVAN REPUBLIKE SRBIJE

Uz poštovanje zakonom propisanih pravila, podaci mogu da se prenose i obrađuju i izvan teritorije Srbije. U slučaju da lične podatke prosleđujemo primaocima izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prosleđivanje podataka se vrši uz poštovanje zakonom propisanih mera (npr. putem standardnih ugovornih klauzula).

MERE SIGURNOSTI

Primenjujemo mere bezbednosti koje kontinuirano unapređujemo u skladu sa tehničkim i pravnim trendovima kako bismo obezbedili zaštitu vaših podataka od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlašćenih trećih lica.
Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže ili aplikacije za razmenu poruka.

VAŠA PRAVA

Imate pravo, da besplatno dobijete informacije o Vašim podacima koje obrađujemo. Imate pravo na ispravku i brisanje vaših podataka, pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Možete da izjavite prigovor na obradu koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa. Imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako to proizvodi pravne posledice po Vas ili negativno utiče na Vaše interese. Ukoliko obradu Vaših ličnih podataka vršimo na osnovu saglasnosti, u svako doba imate pravo da tu saglasnost povučete. Time se ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre nego što ste povukli saglasnost.
Dodatno, imate mogućnost da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija office@poverenik.rs kao i pravo da podnesete tužbu nadležnom sudu.
Za sva pitanja u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti i za ostvarenje vaših prava možete nam se obratiti e-mailom ili poštom na adresu sa početka ovog dokumenta.

Politika privatnosti - banovo-brdo